9 مهر 1397

دستگاه قطعه شو مکعبی DC-2200

دستگاه قطعه شو گرد مدل DC-2200: این دستگاه ها بیشتر برای قطعه سازان و نمایندگی های خودرو و کارگاه های مکانیکی سواری توصیه می شود. چربی […]
9 مهر 1397

دستگاه قطعه شو مکعبی DC-1800

دستگاه قطعه شو مکعبی مدل DC-1800: این دستگاه ها بیشتر برای قطعه سازان و نمایندگی های خودرو و کارگاه های مکانیکی سواری توصیه می شود. چربی […]
9 مهر 1397

دستگاه قطعه شو مکعبی DC-1500

دستگاه قطعه شو مکعبی مدل DC-1500: این دستگاه ها بیشتر برای قطعه سازان و نمایندگی های خودرو و کارگاه های مکانیکی سواری توصیه می شود. چربی […]