23 دی 1397

دستگاه قطعه شو ترکیبی DH-2000

دستگاه قطعه شو ترکیبی DH-2000: این دستگاه ها بیشتر برای قطعه سازان و نمایندگی های خودرو و کارگاه های مکانیکی سواری توصیه می شود. چربی زدایی […]
23 دی 1397

دستگاه قطعه شو ترکیبی DH-1800

دستگاه قطعه شو ترکیبی DH-1800: این دستگاه ها بیشتر برای قطعه سازان و نمایندگی های خودرو و کارگاه های مکانیکی سواری توصیه می شود. چربی زدایی […]
22 آذر 1397

دستگاه قطعه شو ترکیبی DH-1300

دستگاه قطعه شو ترکیبی DH-1300: این دستگاه ها بیشتر برای قطعه سازان و نمایندگی های خودرو و کارگاه های مکانیکی سواری توصیه می شود. چربی زدایی […]